E-mail

"Sve što putem prehrane unosimo u naš organizam gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život."

hipokratHipokrat je ro?en oko 460.g. pr. Krista u gradu Kosu na istoimenom otoku na jugozapadu Male Azije. U medicinu ga je uveo otac Heraklit, a o filozofiji je u?io od Demokrita. Znanstvena medicina po?ela se razvijati u 5.st.pr.Kr., a Hipokrat ju je u svojim djelima uzdigao na razinu koja je zasjenila sve napravljeno prije toga, a i nastojanja medicinske struke još mnoga stolje?a nakon njega.

Hipokratova veli?ina nije u koli?ini djela koja je o medicini napisao, a opisao je sve djelove medicine. Niti u sistematizaciji cijele medicine koju je tako?er on napravio. Hipokratova je veli?ina u na?inu na koji je prilazio svom zadatku. U temeljitosti, opreznosti i objektivnosti u donošenju zaklju?aka kod donošenja dijagnoza; u odbijanju svake hipoteze kod tuma?enja uzroka bolesti; u sigurnosti pri izboru lijekova te nastojanju stvaranja eti?kih temelja lije?ni?ke struke.

Hipokrat bolest vidi kao prirodnu pojavu kojoj uzrok kao takvoj leži isklju?ivo u prirodnim uzrocima. Takvi uzroci mogu biti klimatski faktori, loša prehrana, nezdrava voda, hladno?a...

hipokratIIHipokratu pripada i velika zasluga što se u lije?enje opet uvelo prirodne lijekove kakvima su se ljudi služili prije empirijeske medicine. Vjerovao je u ljekovitu snagu prirode i u provo?enju terapije poticao je prirodu u uspostavljanju zdravog stanja u organizmu.

Prvi je kodificirao eti?ke principe kojima se lije?nici moraju rukovoditi u svom radu, postupanju s bolesnikom, uklju?uju?i i na?in razgovora i odijevanja. Ti eti?ki principi formulirani su u Hipokratovoj zakletvi kojom se još uvijek zaklinju svi lije?nici. S punim pravom još i danas Hipokrat se naziva Ocem medicine.

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci